UFO Sighting in Sarbinowo, Województwo zachodniopomorskie on April 21st 2015 – co¶ co widzia³em wraz z czterema ¶wiadkami

UFO Sighting in Sarbinowo, Województwo zachodniopomorskie on April 21st 2015 – co¶ co widzia³em wraz z czterema ¶wiadkami

- in UFO Reports
Wojsko zbagatelizowa��o moje nagranie po umieszczeniu go w gazecie na stronie www. zdarzenie widzia��y jeszcze trzy osoby i to by��o jako jedyne nagrane . W sumie by��y trzy zdarzenia z czego jedno wida�� na filmie a ostatnie nie uwiecznione by��o spektakularne gdy�� obiekty si�� rozbi��y . Obiekty by��y oddalone o jakie�� 120 KM od miejsca obserwacji wi��c musia��y by�� dosy�� wysoko . Moje wsp����rz��dne 54��14'56.879"N, 15��57'22.087"E Wsp����rz��dne obiektu 54��50'24.537"N, 16��23'11.973"E Obliczone wzgl��dem pr��dko��ci poruszania si�� obiektu i czasu us��yszanego grzmotu po znikni��ciu obiektu Nagranie mam stale w telefonie nie modyfikowane ze zgodn�� dat�� i godzin��

Leave a Reply